Zweryfikuj swój e-mail, by odblokować wyjątkowe nagrody i funkcje. Sprawdź ustawienia poczty.

Informacje prawne

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania Bungie.net (ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2021 r.)

Bez względu na okoliczności wersja angielska niniejszej umowy jest uznawana za oryginalny i nadrzędny dokument regulujący relacje między stronami. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między angielską wersją umowy i jej tłumaczeniem na dowolny inny język za nadrzędną uznaje się wersję angielską.

W skład witryny internetowej Bungie.net wchodzą różne strony, w tym Bungie.net, Bungie.com i BungieStore.com, obsługiwane przez podmiot Bungie Inc. („Bungie”) („witryny internetowe Bungie”). Firma Bungie udostępnia również aplikacje na urządzenia mobilne („aplikacje mobilne Bungie”), za pośrednictwem których świadczy różnego rodzaju usługi („usługi mobilne Bungie”). Aplikacje mobilne Bungie, usługi mobilne Bungie, witryny internetowe Bungie i oprogramowanie (zgodnie z definicją poniżej) określane są wspólnie nazwą „usługi Bungie”.

Usługi Bungie są udostępniane użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania bez modyfikacji warunków, postanowień i informacji zawartych w niniejszym dokumencie (zwanych łącznie „warunkami”). Pobierając lub instalując dowolne z usług Bungie bądź korzystając z nich, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie tego typu warunki, postanowienia i informacje. Rejestrując się u nas lub korzystając z usług Bungie albo je przeglądając, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał te warunki oraz że wyraża zgodę na ich przestrzeganie. W przypadku braku zgody na niniejsze warunki należy przestać korzystać z usług Bungie. Korzystanie z usług Bungie podlega także oświadczeniu o ochronie prywatności Bungie, które znaleźć można na stronie https://www.bungie.net/7/pl/Legal/PrivacyPolicy i które jest włączone przez odniesienie do niniejszych warunków. Usługi Bungie mogą również zawierać dodatkowe warunki, które dotyczą określonych funkcji lub ofert (takich jak loterie czy funkcje czatu) (nazywane dalej „warunkami dodatkowymi”).

W przypadku konfliktu jakichkolwiek warunków, postanowień i informacji zawartych w niniejszym dokumencie z warunkami dodatkowymi lub innymi warunkami i wytycznymi związanymi w usługami Bungie priorytet mają niniejsze warunki.

PRAWO DO ZWIĄZANIA WARUNKAMI UMOWY Usługi Bungie nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia. Ich użytkownicy powinni mieć ukończone 13 lat. Jeśli użytkownik nie ma ukończonych 13 lat, nie powinien korzystać z usług Bungie. Każda osoba, która przekazuje swoje dane osobowe za pośrednictwem usług Bungie, oświadcza tym samym, że ma ukończone 13 lat. Użytkownik potwierdza niniejszym, że jest w pełni zdolny i kompetentny do przyjęcia warunków, postanowień, zobowiązań, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych warunkach. W przypadku korzystania z usług Bungie w imieniu firmy lub podmiotu prawnego użytkownik: (i) oświadcza, że jest upoważniony do związania niniejszymi warunkami w imieniu tej firmy lub tego podmiotu oraz (ii) zgadza się, że termin „użytkownik” w niniejszych warunkach odnosi się do tej firmy lub tego podmiotu prawnego.

OGRANICZENIE DO UŻYTKU PRYWATNEGO I NIEKOMERCYJNEGO

O ile nie określono inaczej, usługi Bungie są przeznaczone do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych warunkach użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, prezentować, wykonywać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać ani sprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów ani usług uzyskanych dzięki usługom Bungie.

LINKI DO WITRYN I USŁUG ZEWNĘTRZNYCH

Usługi Bungie mogą zawierać linki i funkcje wykorzystujące lub wskazujące inne witryny bądź usługi („usługi zewnętrzne”). Usługi zewnętrzne nie znajdują się pod kontrolą firmy Bungie i nie odpowiada ona za treści jakichkolwiek usług zewnętrznych, w tym — w szczególności — za wszelkie linki zawarte w usługach zewnętrznych, ani za zmiany i aktualizacje usług zewnętrznych. Firma Bungie nie ponosi odpowiedzialności za transmisje internetowe ani za żadne inne formy transmisji odbieranych z jakiejkolwiek usługi zewnętrznej. Firma Bungie udostępnia tego rodzaju linki tylko dla wygody użytkownika, a zamieszczenie jakiegokolwiek linku nie oznacza rekomendacji witryny przez firmę Bungie ani jej związku z podmiotem prowadzącym witrynę.

ZAKAZ UŻYCIA DO CELÓW ZABRONIONYCH I NIEZGODNYCH Z PRAWEM

Warunkiem korzystania z usług Bungie jest zobowiązanie się do nieużywania tych usług w jakimkolwiek celu, który jest niezgodny z prawem lub zabroniony na mocy niniejszych warunków, postanowień i informacji. W przypadku nawiązywania połączenia z kontem Bungie lub uzyskiwania dostępu do usług Bungie za pośrednictwem usługi zewnętrznej użytkownik zobowiązuje się wobec firmy Bungie, że będzie w pełni przestrzegać wszystkich warunków i postanowień regulujących korzystanie z takiej usługi zewnętrznej. Użytkownik nie może korzystać z usług Bungie w żaden sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub ograniczenie działania usług Bungie bądź zakłócać korzystanie z usług Bungie przez inne osoby i podmioty. Nie można także uzyskiwać ani próbować uzyskiwać żadnych materiałów lub informacji metodami, które nie zostały celowo udostępnione lub przewidziane w ramach usług Bungie.

KORZYSTANIE Z USŁUG KOMUNIKACYJNYCH

Usługi Bungie mogą obejmować serwisy ogłoszeniowe, czaty, grupy dyskusyjne, fora, serwisy społecznościowe, prywatne strony internetowe, kalendarze i/lub inne funkcje do wymiany wiadomości lub komunikacji przeznaczone do komunikowania się w przestrzeni publicznej lub w grupach (nazywane łącznie „usługami komunikacyjnymi”). Użytkownik zgadza się korzystać z usług komunikacyjnych wyłącznie w celu publikowania, wysyłania i odbierania wiadomości i materiałów, które są stosowne i związane z konkretną usługą komunikacyjną. Użytkownik potwierdza, że podczas korzystania z usługi komunikacyjnej nie będzie m.in.:

 • zniesławiać, obrażać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać praw (np. prawa do prywatności i wizerunku) innych osób;
 • publikować, udostępniać w formie postów, przesyłać, rozpowszechniać ani rozsyłać jakichkolwiek niestosownych, obraźliwych, oszczerczych, naruszających prawa, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów i informacji;
 • przesyłać plików zawierających oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem własności intelektualnej (lub prawem do wizerunku), o ile nie jest właścicielem praw do tych materiałów, nie rozporządza takimi prawami lub nie uzyskał wymaganej zgody;
 • przesyłać plików zawierających wirusy lub uszkodzone dane bądź innych podobnych programów, które mogą zakłócić działanie komputera innej osoby;
 • reklamować ani oferować sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów bądź usług w dowolnym celu biznesowym, chyba że usługa komunikacyjna wyraźnie zezwala na przekazywanie takich informacji.
 • publikować ani przekazywać materiałów dotyczących ankiet, konkursów, piramid finansowych lub łańcuszków;
 • pobierać plików opublikowanych przez innego użytkownika usługi komunikacyjnej, o których wie lub powinien wiedzieć, że nie mogą być zgodnie z prawem rozpowszechniane w ten sposób;
 • fałszować ani usuwać informacji o autorach, informacji prawnych lub innych właściwych informacji, wskazań właściciela lub etykiet dotyczących pochodzenia albo źródła oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku;
 • podszywać się pod inną osobę lub inny podmiot;
 • utrudniać lub uniemożliwiać innym użytkownikom swobodnego korzystania z usług komunikacyjnych;
 • naruszać kodeksu postępowania lub innych wytycznych, które mogą mieć zastosowanie w przypadku konkretnej usługi komunikacyjnej;
 • zbierać lub w inny sposób gromadzić informacji o innych użytkownikach, w tym adresów e-mail, bez ich zgody;
 • naruszać jakichkolwiek obowiązujących praw i przepisów.

Firma Bungie nie ma obowiązku monitorowania usług komunikacyjnych. Zastrzega jednak sobie prawo do przeglądania materiałów publikowanych w usłudze komunikacyjnej i do usuwania ich według własnego uznania. Firma Bungie zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do jakiejkolwiek usługi komunikacyjnej lub wszystkich takich usług w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

Firma Bungie zastrzega sobie stałe prawo do ujawnienia wszelkich informacji, jeśli wymagają tego obowiązujące prawo, przepisy, procedury prawne lub instytucje administracji publicznej, bądź do edycji, odmowy publikacji lub usunięcia wszelkich informacji albo materiałów — w całości lub w części — według własnego uznania.

Przy podawaniu wszelkich informacji umożliwiających identyfikację użytkownika lub jego dzieci w dowolnej usłudze komunikacyjnej należy zawsze zachowywać ostrożność. Firma Bungie nie kontroluje ani nie promuje treści, przekazu ani informacji znajdujących się w jakiejkolwiek usłudze komunikacyjnej, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do usług komunikacyjnych i wszelkich działań wynikających z udziału użytkownika w dowolnej usłudze komunikacyjnej. Osoby zarządzające usługami komunikacyjnymi nie wypowiadają się z upoważnienia firmy Bungie, a ich poglądy nie muszą odzwierciedlać poglądów firmy.

Materiały przesłane do usługi komunikacyjnej mogą podlegać stosownym ograniczeniom w zakresie użytkowania, powielania i/lub rozpowszechniania. W przypadku pobrania takich materiałów odpowiedzialność za przestrzeganie tych ograniczeń spoczywa na użytkowniku.

Ponadto korzystanie z usług Bungie podlega kodeksowi postępowania Bungie, który można znaleźć na stronie https://www.bungie.net/7/pl/Legal/CodeOfConduct i który jest włączony przez odniesienie do niniejszych warunków.

MATERIAŁY PRZEKAZYWANE DO BUNGIE I PUBLIKOWANE W USŁUGACH BUNGIE

Firma Bungie nie rości sobie praw własności do obrazów, filmów, tekstów ani innych materiałów przekazywanych przez użytkownika (w tym opinii i sugestii) ani publikowanych, przesyłanych, zamieszczanych i zgłaszanych w jakiejkolwiek usłudze Bungie i usługach pokrewnych (nazywanych łącznie „przesłanymi materiałami”), o ile treści publikowane przez użytkownika nie zawierają materiałów przekazanych przez firmę Bungie bądź będących własnością firmy albo jej licencjobiorców. Publikując, przesyłając, zamieszczając, przekazując lub zgłaszając przesłany materiał, użytkownik przyznaje firmie Bungie, jej firmom stowarzyszonym i podlicencjobiorcom ogólnoświatową, wieczystą, nieodwołalną, niewyłączną, wolną od tantiem, podlegającą podlicencjonowaniu i zbywalną licencję na powielanie, rozpowszechnianie, przygotowywanie prac pochodnych, prezentowanie, wykonywanie i wykorzystywanie w inny sposób przesłanych materiałów w związku z usługami Bungie i działalnością firmy Bungie (oraz jej następców prawnych i podmiotów stowarzyszonych), w tym — w szczególności — na rozpowszechnianie przesłanych materiałów we wszystkich obecnych i przyszłych środkach przekazu, w których mogą być rozpowszechniane lub transmitowane usługi Bungie (obecnie lub w przyszłości) oraz na publikowanie imienia i nazwiska użytkownika w związku z przesłanymi materiałami. To udzielenie licencji będzie obowiązywać po wygaśnięciu lub wypowiedzeniu niniejszych warunków.

Za użycie przesłanych materiałów użytkownika nie będzie wypłacane żadne wynagrodzenie. Firma Bungie nie ma obowiązku publikowania ani używania jakichkolwiek przesłanych materiałów i w każdej chwili może usunąć takie materiały.

Publikując, przesyłając, zamieszczając, przekazując lub zgłaszając przesłane materiały, użytkownik gwarantuje i oświadcza, że jest właścicielem lub dysponentem wszelkich praw do tych materiałów zgodnie z opisem w tej sekcji oraz — w szczególności — wszelkich praw wymaganych do przekazywania, publikowania, przesyłania, zamieszczania lub zgłaszania przesłanych materiałów (poza materiałami przekazanymi przez firmę Bungie w celu przygotowania przesłanych materiałów).

TREŚCI UDOSTĘPNIANE W RAMACH USŁUG

„Treści udostępniane w ramach usług” to materiały przekazane użytkownikowi (np. treści do odblokowania, konta, statystyki, przedmioty wirtualne, waluty wirtualne, kody i osiągnięcia) w związku z korzystaniem przez niego z usług Bungie. W usługach Bungie może być możliwe „zdobywanie”, „nabywanie” lub „kupowanie” treści udostępnianej w ramach usług podczas rozgrywki lub w związku z nią, ale nie oznacza to, że użytkownik jest właścicielem lub ma jakiekolwiek udziały w treści udostępnianej w ramach usług. O ile nie określono inaczej na piśmie, wszelkie uzyskane przez użytkownika treści udostępniane w ramach usług są przekazywane na zasadzie licencji zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu, a użytkownik nie ma do niej prawa własności. Nie wolno sprzedawać, wypożyczać, wynajmować, wymieniać ani w inny sposób przekazywać żadnej treści udostępnianej w ramach usług bez wyraźnej zgody firmy Bungie. Treści udostępniane w ramach usług nie mogą być w żaden sposób przekazywane ani odsprzedawane przez użytkownika, w tym — w szczególności — środkami sprzedaży bezpośredniej lub za pośrednictwem serwisów aukcyjnych. Firma Bungie może w każdej chwili zmienić, usunąć, skasować lub przestać dostarczać treści udostępniane w ramach usług (np. po rozwiązaniu niniejszej umowy i/lub zakończeniu wsparcia online usług Bungie), nawet jeśli użytkownik nie użył ani nie wykorzystał wcześniej tych treści.

Bez ograniczania powyższego treści udostępniane w ramach usług mogą obejmować monety wirtualne lub inne formy walut wirtualnych (zwane dalej „walutą wirtualną”). W momencie nabycia lub pozyskania w inny sposób waluty wirtualnej użytkownikowi udzielana jest ograniczona licencja (która może zostać w każdej chwili cofnięta przez firmę Bungie, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej) na dostęp do treści udostępnianej w ramach usług i wybór innej treści tego rodzaju. Waluta wirtualna nie ma wartości pieniężnej, a więc nie może być uznawana za walutę ani mienie. Walutę wirtualną można wymienić wyłącznie na inne treści udostępniane w ramach usług (o ile taka opcja jest dostępna). Waluty wirtualnej nie można sprzedawać, przekazywać ani wymieniać na gotówkę oraz inne towary i usługi — oprócz treści udostępnianej w ramach usług, jeśli istnieje taka możliwość. Wirtualna waluta nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów lokalnych. Za niewykorzystaną walutę wirtualną nie przysługuje zwrot pieniędzy ani żadna inna rekompensata (np. treści udostępniane w ramach usług). Ponadto niewykorzystana waluta wirtualna nie podlega wymianie.

Niektóre rodzaje treści udostępnianej w ramach usług mogą wymagać płatności prawdziwymi pieniędzmi (o ile użytkownik zdecyduje się na zakup takiej treści) w kwocie podanej w usługach Bungie. Wszelkie treści udostępniane w ramach usług zostaną udostępnione od razu po zakupie z użyciem prawdziwych pieniędzy. Użytkownik przyjmuje to do wiadomości oraz zgadza się, że nie będzie możliwości zmiany decyzji i anulowania zakupu po jego finalizacji (nie ma tu zastosowania prawo do odstąpienia od zakupu).

Wszelkie treści udostępniane w ramach usług podlegają bezwarunkowej utracie w przypadku wyłączenia lub zawieszenia konta Bungie użytkownika z dowolnej przyczyny — według własnego uznania firmy Bungie — lub zaprzestania obsługi programu treści udostępnianych w ramach usług przez firmę Bungie. Ponadto firma Bungie może — według własnego uznania — usunąć lub zmienić treści udostępniane w ramach usług, które użytkownik odblokował lub zakupił, bądź ograniczyć dostęp użytkownika do tej treści z dowolnej przyczyny (np. po wykryciu, że konto użytkownika uczestniczy w niedozwolonych działaniach), zgodnie z lokalnymi przepisami. Firma Bungie nie ponosi odpowiedzialności za kradzież przez hakerów lub utratę treści udostępnianych w ramach usług. Firma Bungie nie ma obowiązku i nie będzie zwracać kosztów treści udostępnianej w ramach usług, która została utracona z powodu naruszenia niniejszych warunków i postanowień. Firma Bungie zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń ilościowych dotyczących zamawiania dowolnej treści udostępnianej w ramach usług i/lub odmowy przekazania takiej treści bez wcześniejszego powiadomienia. Ceny i dostępność treści udostępnianej w ramach usług mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

WALUTA WIRTUALNA I PRZEDMIOTY WIRTUALNE

Użytkownik może mieć możliwość korzystania z wirtualnej, dostępnej w grze lub w aplikacji waluty („waluta wirtualna”) bądź uzyskania licencji na różnorodne wirtualne, dostępne w grze lub w aplikacji przedmioty („przedmioty wirtualne”), których można używać za pośrednictwem aplikacji mobilnej Bungie lub gier Bungie. Aby uzyskać przedmioty wirtualne lub walutę wirtualną, może być konieczne uiszczenie opłaty. Użytkownik nie nabywa praw własności do waluty wirtualnej ani przedmiotów wirtualnych. Wszelkie zakupy waluty wirtualnej lub przedmiotów wirtualnych (czy to przez rzeczywiste transakcje pieniężne, czy przez korzyści z członkostwa lub w ramach rozgrywki) dotyczą ograniczonej, nieprzenoszalnej, odwołalnej licencji na używanie tych przedmiotów lub waluty w ramach odpowiedniej aplikacji mobilnej Bungie lub gry Bungie. Waluta wirtualna i przedmioty wirtualne nie mogą być w żaden sposób przekazywane ani odsprzedawane, w tym — w szczególności — środkami sprzedaży bezpośredniej lub za pośrednictwem serwisów aukcyjnych. Waluta wirtualna i przedmioty wirtualne nie mają wartości pieniężnej i nie można ich używać w celu korzystania z produktów lub usług innych niż te dostępne w ramach odpowiedniej aplikacji mobilnej Bungie lub gry Bungie. Wirtualna waluta i przedmioty wirtualne nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę lub inne dobra o wymiernej wartości. W przypadku niewykorzystania waluty wirtualnej lub przedmiotów wirtualnych użytkownik będzie miał możliwość przekształcenia ich w opcje dostępne w grze i nie tylko — według własnego uznania firmy Bungie — o ile konto użytkownika będzie aktywne i nie będzie co do niego zastrzeżeń. Wszelkie przedmioty wirtualne i waluta wirtualna podlegają bezwarunkowej utracie w przypadku wyłączenia lub zawieszenia konta Bungie użytkownika z dowolnej przyczyny — według własnego uznania firmy Bungie — lub zaprzestania obsługi programu przedmiotów wirtualnych i waluty wirtualnej przez firmę Bungie. Firma Bungie nie ponosi odpowiedzialności za kradzież przez hakerów lub utratę waluty wirtualnej i przedmiotów wirtualnych. Firma Bungie nie ma obowiązku i nie będzie zwracać kosztów waluty wirtualnej i przedmiotów wirtualnych, które zostały utracone z powodu naruszenia niniejszych warunków i postanowień. Firma Bungie zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń ilościowych dotyczących zamawiania dowolnych przedmiotów wirtualnych i waluty wirtualnej i/lub odmowy przekazania takich przedmiotów i waluty bez wcześniejszego powiadomienia. Ceny i dostępność przedmiotów wirtualnych i waluty wirtualnej mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

INFORMACJE O KONCIE I HASŁO

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji usług Bungie, należy utworzyć konto. Użytkownik oświadcza niniejszym, że informacje przekazane firmie Bungie podczas rejestracji i we wszystkich innych przypadkach będą prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do dbania o to, aby te informacje były stale aktualne i zgodne z prawdą. Użytkownik wyraża zgodę na uzyskiwanie dostępu do informacji o jego koncie, przechowywanie ich i ujawnianie przez firmę Bungie, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że występuje uzasadniona konieczność związana z: (a) procedurą prawną; (b) egzekwowaniem niniejszych warunków; (c) odpowiedzią na zgłoszenia naruszenia praw osób trzecich przez przesłane materiały; (d) odpowiedzią na zgłoszenia użytkownika kierowane do działu obsługi klienta; (e) ochroną praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Bungie, jej użytkowników i społeczeństwa. Podczas rejestracji użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła. Ponieważ użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelką aktywność chronioną hasłem, powinien zachować je w tajemnicy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła do konta i ograniczenie dostępu do swojego komputera, a także zgadza się przyjąć odpowiedzialność za całą aktywność mającą miejsce na jego koncie. W przypadku podejrzeń, że konto nie jest bezpieczne (na przykład gdy doszło do utraty, kradzieży lub nieautoryzowanego ujawnienia bądź użycia identyfikatora konta lub hasła), należy natychmiast powiadomić firmę Bungie, wysyłając wiadomość na adres support@Bungie.com. Użytkownik może być odpowiedzialny za straty poniesione przez firmę Bungie lub inne osoby i podmioty w wyniku nieautoryzowanego użycia jego konta. Aby uzyskiwać dostęp do pewnych funkcji usług Bungie za pomocą nazwy użytkownika i hasła do konta na Facebooku, można połączyć te usługi z Facebookiem za pomocą funkcji Facebook Connect. Korzystanie przez użytkownika z Facebooka podlega regulaminowi serwisu Facebook, który będzie uznawany za usługę zewnętrzną w rozumieniu niniejszych warunków.

APLIKACJE MOBILNE BUNGIE — ZASADY OGÓLNE

O ile aplikacja mobilna Bungie nie została pobrana ze sklepu Apple App Store, firma Bungie niniejszym udziela użytkownikowi osobistej, niekomercyjnej, nieprzenoszalnej licencji na użytkowanie jednej (1) kopii aplikacji mobilnej Bungie — wyłącznie na urządzeniu mobilnym, na które jest ona przeznaczona, i wyłącznie do tego celu — pod warunkiem braku jakichkolwiek modyfikacji informacji o prawach autorskich i innych prawach własności. Wszystkie aplikacje mobilne Bungie są własnością firmy Bungie i/lub jej dostawców i są chronione prawem autorskim oraz postanowieniami umów międzynarodowych. Powielanie lub rozpowszechnianie aplikacji mobilnych Bungie jest wyraźnie zabronione przez prawo i może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające to prawo będą ścigane w maksymalnym możliwym zakresie. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ KOPIOWANIE LUB POWIELANIE APLIKACJI MOBILNYCH BUNGIE NA DOWOLNY INNY SERWER LUB DO INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB REDYSTRYBUCJI JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aplikacje mobilne Bungie i wszelkie towarzyszące im dokumenty i/lub informacje techniczne podlegają przepisom i regulacjom kontroli eksportu obowiązującym w USA. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani reeksportować oprogramowania, bezpośrednio lub pośrednio, do krajów, osób i organizacji, które podlegają ograniczeniom eksportowym USA. Użytkownik niniejszym upoważnia firmę Bungie do uzyskiwania dostępu do książki adresowej, listy kontaktów lub innych podobnych elementów na urządzeniach, na które zostały pobrane aplikacje mobilne Bungie, oraz do używania tych elementów do celów związanych z użytkowaniem aplikacji mobilnych Bungie i usług mobilnych Bungie zgodnie z dalszym opisem w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Bungie.

APLIKACJE MOBILNE BUNGIE W SKLEPIE APPLE APP STORE

Niniejsza sekcja ma zastosowanie tylko w przypadku pobrania aplikacji mobilnej Bungie ze sklepu Apple App Store (jako uzupełnienie warunków podanych w sekcji zatytułowanej „Aplikacje mobilne Bungie — zasady ogólne”, z wyjątkiem udzielenia licencji w tej sekcji). Firma Bungie i użytkownik przyjmują do wiadomości, że niniejsze warunki stanowią umowę wyłącznie między użytkownikiem a firmą Bungie i nie dotyczą podmiotów zewnętrznych, w tym firmy Apple, Inc. Niniejsze warunki nie mają na celu określenia zasad korzystania z oprogramowania, które są mniej restrykcyjne lub w inny sposób sprzeczne z zasadami użytkowania obowiązującymi w przypadku aplikacji licencjonowanych, określonymi w warunkach świadczenia usług App Store w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia niniejszej umowy (użytkownik potwierdza, że miał możliwość ich przejrzenia i zaakceptowania). Z zastrzeżeniem wszystkich warunków zawartych w tym dokumencie firma Bungie niniejszym udziela użytkownikowi osobistej, ograniczonej, niekomercyjnej, niewyłącznej, niepodlegającej podlicencjonowaniu, niezbywalnej i odwołalnej licencji na pobranie, zainstalowanie i używanie jednej (1) kopii aplikacji mobilnej Bungie w postaci kodu obiektowego, wyłącznie na urządzeniu kompatybilnym z App Store („urządzenie”) w wyłącznym celu osobistego korzystania z usług Bungie i zgodnie z zasadami użytkowania określonymi w warunkach świadczenia usług App Store w brzmieniu obowiązującym na dzień zawarcia niniejszej umowy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku jakiegokolwiek roszczenia strony trzeciej, zgodnie z którym aplikacja mobilna Bungie lub fakt posiadania i używania tej aplikacji narusza prawa własności intelektualnej strony trzeciej, firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za dochodzenie, obronę, ugodę i zaspokojenie takiego roszczenia. Użytkownik przyjmuje ponadto do wiadomości, że firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za rozpatrywanie jakichkolwiek roszczeń związanych z aplikacjami mobilnymi Bungie lub usługami mobilnymi Bungie bądź faktem posiadania i używania tych aplikacji i usług. Dotyczy to między innymi: (i) roszczeń z tytułu wad produktu; (ii) wszelkich roszczeń z tytułu niezgodności aplikacji lub usług mobilnych Bungie z obowiązującymi wymogami lub przepisami prawnymi; (iii) wszelkich roszczeń wynikających z przepisów o ochronie praw konsumenta lub podobnych. Wyłącznie w odniesieniu do aplikacji mobilnych Bungie rozpowszechnianych za pośrednictwem sklepu Apple App Store użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Apple i jej podmioty zależne są postronnymi beneficjentami niniejszych warunków oraz że po zaakceptowaniu niniejszych warunków przez użytkownika firma Apple będzie mieć prawo (uznane za zaakceptowane) do egzekwowania tych warunków wobec użytkownika jako ich postronny beneficjent.

OPROGRAMOWANIE DOSTĘPNE W WITRYNACH INTERNETOWYCH BUNGIE

Wszelkie oprogramowanie udostępniane do pobrania z witryn internetowych Bungie, z wyłączeniem oprogramowania, które może być udostępniane przez użytkowników końcowych za pośrednictwem usługi komunikacyjnej, jest dziełem chronionym prawem autorskim firmy Bungie i/lub jej dostawców („oprogramowanie”). Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego, jeśli taka istnieje, dołączonej do oprogramowania lub mu towarzyszącej („umowa licencyjna”). Aktualizowana okresowo umowa licencyjna na oprogramowanie Destiny znajduje się na stronie http://www.bungie.net/eula. Użytkownik nie może instalować ani używać żadnego oprogramowania, które zawiera umowę licencyjną lub któremu towarzyszy taka umowa, o ile nie wyrazi zgody na warunki tej umowy licencyjnej. W przypadku każdego oprogramowania, do którego nie dołączono umowy licencyjnej, firma Bungie udziela użytkownikowi osobistej, niekomercyjnej, nieprzenoszalnej licencji na używanie tego oprogramowania do przeglądania i korzystania w inny sposób z poszczególnych witryn internetowych Bungie zgodnie z niniejszymi warunkami i w żadnym innym celu, pod warunkiem że nie narusza on przy tym praw autorskich ani innych informacji o prawach własności. Oprogramowanie jest własnością firmy Bungie i/lub jej dostawców i jest chronione prawem autorskim i postanowieniami umów międzynarodowych. Powielanie lub redystrybucja oprogramowania są wyraźnie zabronione przez prawo i mogą skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające to prawo będą ścigane w maksymalnym możliwym zakresie. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA DOWOLNY INNY SERWER LUB DO INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB REDYSTRYBUCJI JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE. JEŚLI OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, TO TYLKO ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY LICENCYJNEJ. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że oprogramowanie i wszelkie towarzyszące mu dokumenty i/lub informacje techniczne podlegają przepisom i regulacjom kontroli eksportu obowiązującym w USA. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani reeksportować oprogramowania, bezpośrednio lub pośrednio, do krajów, osób i organizacji, które podlegają ograniczeniom eksportowym USA.

ZASADY UŻYTKOWANIA TREŚCI Z GIER

Korzystanie z naszych danych i treści musi mieć charakter niekomercyjny, chyba że użytkownik uzyskał wcześniej pisemne zezwolenie od firmy Bungie. Oznacza to, że użytkownik nie jest właścicielem naszych materiałów, więc nie może ich sprzedawać, wykorzystywać do sprzedaży innych rzeczy ani udzielać innym osobom pozwolenia na ich wykorzystywanie. Przyznawana przez nas licencja dotyczy tylko tworzonej przez nas „treści Bungie” (zgodnie z poniższą definicją). Nie możemy rozszerzyć na użytkownika zakresu posiadanych przez nas licencji na użycie muzyki ani innego rodzaju dzieł będących własnością innych podmiotów, dlatego aby uzyskać licencję, należy zwrócić się do odpowiedniego podmiotu.

Prosimy o poświęcenie odpowiedniej ilości czasu i wysiłku tworzonej treści. Takie treści powinny być dziełem użytkownika. Nie wolno ograniczać się do przesłania kopii naszego filmu i dodania do niej reklam. Nawet my tak nie robimy z naszymi materiałami. Jeśli użytkownik zrobi coś takiego, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści i wysłania użytkownikowi niemiłego listu.

Możemy też zmienić tę zasadę lub nakazać użytkownikowi zaprzestanie udostępniania naszej treści z dowolnej przyczyny, w każdej chwili i bez ostrzeżenia, nawet jeśli wcześniej wyraziliśmy na to zgodę. Trudno nam wyobrazić sobie sytuację, która by nas do tego zmusiła, ale zastrzegamy sobie do tego prawo.

Korzystanie z treści Bungie musi być w pełnym zakresie zgodne z niniejszymi warunkami oraz z zasadami użytkowania treści (zdefiniowanymi poniżej).

Użytkownik może wykorzystywać materiały filmowe z gier, zrzuty ekranu i inne elementy gier Bungie, które są własnością firmy Bungie („treści Bungie”) do tworzenia własnej treści („treści użytkownika”) pod warunkiem przestrzegania niniejszych warunków i wszystkich poniższych ograniczeń („zasady użytkowania treści”):

Nie wolno używać treści Bungie do tworzenia materiałów naruszających prawo, zawierających groźby, zniesławiających, obscenicznych lub w inny sposób niezgodnych z prawem bądź niedozwolonych.

Nie wolno sprzedawać ani uzyskiwać żadnych przychodów lub innego wynagrodzenia przy użyciu treści użytkownika, w tym przychodów z reklam lub subskrypcji.

Nie wolno publikować treści użytkownika ani treści Bungie na stronach, które służą do sprzedaży produktów lub usług, a także wykorzystywać treści użytkownika lub treści Bungie w aplikacjach, które są rozpowszechniane za opłatą lub w których pobierane są opłaty (np. „aplikacje freemium”) lub uzyskiwane są przychody z reklam.

Nie wolno używać nazwy żadnej z gier Bungie w tytule treści użytkownika.

Nie wolno udzielać nikomu wyłącznej licencji na dystrybucję treści użytkownika.

Treści użytkownika nie mogą naruszać żadnych praw własności intelektualnej, naruszać praw innych osób (takich jak prawo do prywatności) ani przywłaszczać własności intelektualnej innych osób.

Użytkownik może używać swojej treści na stronie, na której zbiera datki.

Użytkownik może użyć swojej treści w konkursie, o ile organizatorzy konkursu przestrzegają zasad użytkowania treści.

Każda inna osoba wykorzystująca treści użytkownika musi przestrzegać zasad użytkowania treści.

Użytkownik musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę firmy Bungie na jakiekolwiek wykorzystanie treści Bungie lub treści użytkownika w sposób niezgodny z zasadami użytkowania treści. W przypadku naruszenia jakiekolwiek zasady użytkowania treści bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Bungie licencja na korzystanie z treści Bungie zostanie automatycznie wycofana.

W przypadku udostępniania treści użytkownika innym osobom: (a) użytkownik udziela firmie Bungie ogólnoświatowej, wolnej od tantiem, niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, podlegającej podlicencjonowaniu, zbywalnej licencji na użytkowanie, tworzenie prac pochodnych, dystrybucję, prezentowanie i wykonywanie treści użytkownika oraz na użycie imienia i nazwiska użytkownika, jeśli firma Bungie tak zdecyduje w związku z treścią użytkownika — w każdym przypadku — bez wypłacania użytkownikowi jakiegokolwiek wynagrodzenia, (b) użytkownik musi umieścić poniższą informację na temat treści Bungie wraz z treścią użytkownika w pliku README, na odpowiedniej stronie internetowej lub w innym rozsądnie wybranym miejscu, tak aby osoby korzystające z treści użytkownika mogły ją zobaczyć:

„© Bungie, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Destiny, logo Destiny, Bungie i logo Bungie są znakami towarowymi firmy Bungie, Inc”.

RELACJE Z REKLAMODAWCAMI

Korespondencja lub relacje biznesowe z reklamodawcami, a także udział w promocjach organizowanych przez reklamodawców znalezionych w usługach Bungie lub za ich pośrednictwem dotyczą wyłącznie użytkownika i odpowiedniego reklamodawcy. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA BUNGIE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY PONIESIONE W WYNIKU TAKICH RELACJI LUB W WYNIKU OBECNOŚCI TREŚCI PUBLIKOWANYCH PRZEZ TAKICH REKLAMODAWCÓW W OPROGRAMOWANIU LUB USŁUDZE.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zwalnia firmę Bungie oraz jej podmioty nadrzędne, zależne, stowarzyszone, dostawców, licencjodawców i partnerów, a także członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i przedstawicieli każdego z nich z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, straty, obowiązki, szkody, zobowiązania, koszty lub długi oraz wydatki (w tym koszty obsługi prawnej) spowodowane przez: (i) użycie lub niewłaściwe użycie usług Bungie; (ii) przesłane materiały, w tym użycie, prezentowanie lub inne metody egzekwowania praw przysługujących firmie Bungie w związku z tymi materiałami; (iii) naruszenie niniejszych warunków przez użytkownika; (iv) naruszenie praw jakiejkolwiek innej osoby lub jakiegokolwiek podmiotu, w tym roszczenia sugerujące, że przesłane materiały naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich; (v) naruszenie przez użytkownika oświadczeń, gwarancji i ustaleń zawartych w niniejszym dokumencie. Firma Bungie zastrzega sobie prawo do podjęcia na koszt użytkownika samodzielnej obrony i przejęcia wyłącznej kontroli w przypadku roszczeń, których dotyczy zwolnienie z odpowiedzialności, a użytkownik zgadza się współpracować przy obronie firmy Bungie przed takimi roszczeniami. Użytkownik zgadza się nie przyjmować warunków ugód bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Bungie. Firma Bungie dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby powiadomić użytkownika o takim roszczeniu, działaniu lub postępowaniu, gdy tylko się o nim dowie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI (W TYM USŁUGI PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH) ZAWARTE W USŁUGACH BUNGIE LUB DOSTĘPNE ZA ICH POŚREDNICTWEM MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. DO INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE OKRESOWO DODAWANE SĄ ZMIANY. FIRMA BUNGIE I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY MOGĄ W KAŻDEJ CHWILI WPROWADZAĆ POPRAWKI I/LUB ZMIANY W USŁUGACH BUNGIE. PORADY LUB INFORMACJE OTRZYMANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUG BUNGIE NIE POWINNY MIEĆ BEZPOŚREDNIEGO WPŁYWU NA DECYZJE OSOBISTE, MEDYCZNE, PRAWNE LUB FINANSOWE, A UŻYTKOWNIK POWINIEN SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIM SPECJALISTĄ W CELU UZYSKANIA KONKRETNYCH PORAD DOSTOSOWANYCH DO JEGO SYTUACJI.

FIRMA BUNGIE I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, TERMINOWOŚCI I DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH ZAWARTYCH W USŁUGACH BUNGIE DO JAKIEGOKOLWIEK CELU. WSZYSTKIE TEGO RODZAJU INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, APLIKACJE MOBILNE BUNGIE, PRODUKTY, USŁUGI BUNGIE I POWIĄZANE MATERIAŁY GRAFICZNE SĄ DOSTARCZANE W STANIE ISTNIEJĄCYM BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA BUNGIE I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NINIEJSZYM ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW W ODNIESIENIU DO TYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, APLIKACJI MOBILNYCH BUNGIE, PRODUKTÓW, USŁUG BUNGIE I POWIĄZANYCH MATERIAŁÓW GRAFICZNYCH, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZALNOŚCI.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA BUNGIE I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE ANI ŻADNE INNE SZKODY, W TYM — W SZCZEGÓLNOŚCI — SZKODY DOTYCZĄCE UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA USŁUG BUNGIE LUB APLIKACJI MOBILNYCH BUNGIE ORAZ ICH DZIAŁANIA (A TAKŻE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z NIMI ZWIĄZANE), WYNIKAJĄCE Z OPÓŹNIENIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG BUNGIE LUB USŁUG POWIĄZANYCH, SPOWODOWANE ŚWIADCZENIEM LUB BRAKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG, A TAKŻE ZWIĄZANE Z WSZELKIMI INFORMACJAMI, OPROGRAMOWANIEM, PRODUKTAMI, USŁUGAMI I POWIĄZANYMI MATERIAŁAMI GRAFICZNYMI UZYSKANYMI ZA POŚREDNICTWEM USŁUG BUNGIE, LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG BUNGIE, CZY TO NA PODSTAWIE UMOWY, DELIKTU, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI FIRMA BUNGIE LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEJ DOSTAWCÓW ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY/KRAJE/JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA WOBEC UŻYTKOWNIKA. W PRZYPADKU NIEZADOWOLENIA Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI USŁUG BUNGIE, APLIKACJI MOBILNYCH BUNGIE I OPROGRAMOWANIA LUB BRAKU AKCEPTACJI KTÓREGOKOLWIEK Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z USŁUG BUNGIE, APLIKACJI MOBILNYCH BUNGIE I OPROGRAMOWANIA.

DLA JASNOŚCI: ZGODNIE Z INFORMACJAMI W TEJ SEKCJI, JEŚLI APLIKACJA MOBILNA BUNGIE ZOSTAŁA POBRANA ZE SKLEPU APPLE APP STORE, PODMIOT APPLE, INC. ZALICZA SIĘ DO DOSTAWCÓW FIRMY BUNGIE, JEŚLI CHODZI O POBRANĄ W TEN SPOSÓB APLIKACJĘ MOBILNĄ BUNGIE ORAZ POZYSKANE W TEN SPOSÓB USŁUGI MOBILNE BUNGIE. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Bungie i/lub jej dostawcy (w tym — w przypadku pobrania aplikacji mobilnej Bungie ze sklepu Apple App Store — firma Apple, Inc.) nie są zobowiązani do świadczenia jakichkolwiek usług serwisowych lub wsparcia w odniesieniu do usług Bungie.

ZABLOKOWANIE/OGRANICZENIE DOSTĘPU

Firma Bungie zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do dowolnej usługi Bungie lub wszystkich takich usług oraz usług powiązanych bądź ich dowolnej części według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

SPORY UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje relacje z innymi użytkownikami usług Bungie. W przypadku sporów z innymi osobami użytkownik zwalnia firmę Bungie (i jej podmioty nadrzędne, zależne, stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, przedstawicieli, spółki joint venture i pracowników) z odpowiedzialności za roszczenia, żądania i szkody (właściwe i wtórne) każdego rodzaju i charakteru, znane i nieznane, a także wynikające z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związane.

INFORMACJE ZWROTNE

Użytkownik może okresowo przekazywać nam sugestie, komentarze, propozycje ulepszeń, pomysły, zalecenia lub inne opinie bądź materiały związane z usługami Bungie lub innymi naszymi produktami i usługami, w szczególności za pośrednictwem dowolnej usługi Bungie lub w ramach ankiet bądź w witrynach zewnętrznych, w tym zwłaszcza na Facebooku i Twitterze („informacje zwrotne”). Decydując się na przekazanie nam takich informacji zwrotnych, użytkownik niniejszym udziela firmie Bungie niewyłącznej, wieczystej, nieodwołalnej, zbywalnej, podlegającej podlicencjonowaniu, wolnej od tantiem, w pełni opłaconej licencji na wykorzystanie takich informacji w dowolny sposób, bez ograniczeń i bez obowiązku zachowania poufności, bez informowania o udziale użytkownika i bez przekazania wynagrodzenia na jego rzecz.

ZASADY OGÓLNE

Niniejsze warunki podlegają prawu amerykańskiego stanu Waszyngton. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów w King County (Waszyngton, USA) we wszystkich sporach wynikających z korzystania z usług Bungie bądź mających związek z korzystaniem z tych usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejsze warunki ani korzystanie z usług Bungie nie powodują nawiązania relacji joint venture, partnerstwa, zatrudnienia ani przedstawicielstwa między użytkownikiem a firmą Bungie. Wykonanie niniejszych warunków przez firmę Bungie podlega obowiązującym przepisom oraz procedurom prawnym i żadne zawarte w niniejszych warunkach postanowienia nie naruszają prawa firmy Bungie do przestrzegania poleceń lub wymagań instytucji administracyjnych i sądowych oraz organów ścigania związanych z korzystaniem z usług Bungie lub informacji przekazanych do lub zebranych przez Bungie w odniesieniu do korzystania z tych usług. Jeśli dowolna część niniejszych warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi określone wyżej wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności, wówczas uznaje się, że nieważne lub niewykonalne postanowienie jest zastępowane ważnym i wykonalnym postanowieniem, które jest w największym stopniu zgodne z intencją pierwotnego postanowienia, a pozostała część umowy pozostaje w mocy. O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, niniejsze warunki stanowią całość umowy między użytkownikiem a firmą Bungie w odniesieniu do usług Bungie i zastępują wszelkie wcześniejsze lub bieżące komunikaty i propozycje — czy to elektroniczne, ustne czy pisemne — pomiędzy użytkownikiem a firmą Bungie w odniesieniu do usług Bungie. Wersja drukowana niniejszych warunków oraz wszelkich informacji przekazanych w formie elektronicznej będzie dopuszczalna w postępowaniach sądowych lub administracyjnych na podstawie niniejszych warunków lub odnoszących się do nich w takim samym zakresie i na takich samych warunkach jak inne dokumenty i zapisy biznesowe pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej.

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH I ZNAKACH TOWAROWYCH:

Całość treści, usług Bungie, oprogramowania i aplikacji mobilnych Bungie podlega prawom autorskim (©) należącym do firmy Bungie Inc. i/lub jej dostawców. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE.

Bungie, Destiny, powiązane z nimi logo i/lub inne pokrewne produkty, o których mowa w niniejszym dokumencie, są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bungie Inc. lub jej dostawców. Nazwy rzeczywistych firm i produktów wymienionych w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli.

ZAWIADOMIENIA I PROCEDURA ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH

Zgodnie z ustępem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512(c)(2), zawiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich należy przesyłać do wyznaczonego przedstawiciela usługodawcy. NA WSZYSTKIE ZAPYTANIA NIEZGODNE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ NIE ZOSTANIE UDZIELONA ODPOWIEDŹ. Jeśli użytkownik uważa, że jego dzieło zostało opublikowane w witrynie internetowej Bungie w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, powinien skontaktować się z firmą Bungie pod poniższym adresem, podając następujące informacje: (1) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; (2) opis dzieła chronionego prawem autorskim, które według użytkownika zostało naruszone, oraz wskazanie adresu URL lub innego konkretnego miejsca w witrynie, będącego lokalizacją materiału naruszającego prawa autorskie; (3) adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika; (4) złożone w dobrej wierze oświadczenie użytkownika, że kwestionowane użycie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; (5) oświadczenie użytkownika, złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w zawiadomieniu są zgodne z prawdą i że jest on właścicielem praw autorskich lub osobą upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Z przedstawicielem firmy Bungie wyznaczonym do rozpatrywania zawiadomień o naruszeniu praw autorskich można skontaktować się pod adresem:

Bungie, Inc. 550 106th Avenue NE Suite 207 Bellevue, WA 98004-5088

WYKŁADNIA

Warunki, postanowienia i informacje dotyczące usług Bungie, aplikacji mobilnych Bungie i oprogramowania są sporządzone w języku angielskim i w przypadku jakiegokolwiek konfliktu między angielską wersją językową tych warunków, postanowień i informacji a dowolnym ich tłumaczeniem priorytet ma wersja angielska.

WARUNKI I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE API BUNGIE.NET

Dostęp do API Bungie.net

Jeśli firma Bungie zezwoli użytkownikowi na korzystanie z API Bungie.net (czyli zatwierdzi użytkownika), będzie on mógł korzystać z API Bungie.net oraz z danych, treści i informacji udostępnianych za pomocą API Bungie.net („dane API”) zgodnie z niniejszymi warunkami i postanowieniami dotyczącymi API oraz całością warunków użytkowania Bungie.net w celach niekomercyjnych w połączeniu z utworzoną przez siebie witryną internetową lub aplikacją („klient API”). Firma Bungie może monitorować korzystanie z API Bungie.net przez użytkownika w celu zapewniania jakości, ulepszania produktów i usług Bungie oraz weryfikacji zgodności z niniejszymi warunkami. Użytkownik nie może próbować utrudniać tego monitorowania ani w inny sposób ukrywać sposobu korzystania z API Bungie.net przed firmą Bungie. Firma Bungie może użyć wszelkich środków technicznych, aby udaremnić tego rodzaju próby.

Zakaz użytkowania do celów komercyjnych

Nie wolno używać API Bungie.net do celów komercyjnych, chyba że użytkownik uzyskał wcześniej pisemne zezwolenie od firmy Bungie. Jeśli korzystając z API Bungie.net, użytkownik uzyskuje przychody, przyjmuje się, że jest to użycie do celów komercyjnych. W przypadku wątpliwości, czy dane zastosowanie ma charakter komercyjny, przedstawiamy kilka typowych przykładów użytkowania do celów komercyjnych:

Gdy użytkownicy płacą za korzystanie z produktu lub usługi, w których wykorzystano rozwiązania zintegrowane za pomocą API Bungie.net.

Gdy ktoś sprzedaje usługi użytkownikom Bungie.net i przenosi treści Bungie.net do swojej usługi.

Gdy witryna wykorzystuje dane API do generowania ruchu i uzyskiwania przychodów z reklam.

Licencja na oznaczenia marki

Z zastrzeżeniem warunków użytkowania Bungie.net, w tym niniejszych warunków i postanowień dotyczących API, firma Bungie udziela użytkownikowi osobistej, ogólnoświatowej, odwołalnej, wolnej od tantiem, nieprzenoszalnej, niepodlegającej podlicencjonowaniu i niewyłącznej licencji na prezentowanie oznaczeń marki wyłącznie do promowania lub reklamowania autoryzowanego korzystania z API Bungie.net do celów niekomercyjnych zgodnie z niniejszymi warunkami oraz w celu wypełniania zobowiązań wynikających z niniejszych warunków. Dla celów niniejszych warunków przez „oznaczenia marki” rozumie się nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy domen i inne charakterystyczne cechy marki firmy Bungie i jej licencjodawców.

W ramach korzystania z oznaczeń marki nie wolno:

prezentować oznaczeń marki w sposób, który sugeruje związek lub relację z firmą Bungie, a także sponsorowanie lub udzielenie poparcia przez tę firmę w kontekście innym niż korzystanie przez użytkownika z API Bungie.net bądź w sposób mogący sugerować, że dane treści zostały utworzone przez firmę Bungie lub jej personel bądź że wyraża ona jej poglądy lub opinie;

używać oznaczeń marki do dyskredytowania firmy Bungie oraz jej produktów lub usług;

prezentować oznaczeń marki w interfejsie klienta API lub w witrynie użytkownika, jeśli zawierają one treści przeznaczone dla dorosłych lub promują nielegalne działania, gry hazardowe bądź sprzedaż wyrobów tytoniowych lub alkoholu osobom poniżej dwudziestego pierwszego (21) roku życia;

prezentować logo Bungie jako największego logo w interfejsie klienta API;

prezentować oznaczeń marki jako najbardziej wyróżniającego się elementu w interfejsie klienta API;

prezentować oznaczeń marki w sposób wprowadzający w błąd, zniesławiający, naruszający prawo, oszczerczy, lekceważący, obsceniczny lub inny mogący budzić zastrzeżenia firmy Bungie;

prezentować oznaczeń marki w interfejsie klienta API w sposób, który narusza jakiekolwiek prawa lub przepisy;

usuwać, zniekształcać lub zmieniać żadnego z elementów oznaczeń marki (dotyczy to m.in. ściskania, rozciągania, odwracania, odbarwiania itd.).

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej sekcji żadne postanowienia niniejszych warunków nie przyznają ani nie uprawniają do przyznania jakichkolwiek praw, tytułów lub udziałów w oznaczeniach marki. Wszystkie przypadki użycia oznaczeń marki (w tym wszelka wartość z nimi związana) będą służyć korzyści firmy Bungie. W żadnym przypadku użytkownik nie będzie kwestionować ani pomagać innym w kwestionowaniu własności oznaczeń marki Bungie (z wyjątkiem zakresu, w jakim takie ograniczenie jest zabronione przez prawo) lub ich rejestracji przez firmę Bungie. Niedozwolone są też próby rejestracji oznaczeń marki (w tym nazw domen), które w jakikolwiek sposób przypominają (dotyczy to m.in. brzmienia, wyglądu i pisowni) te należące do firmy Bungie lub jej licencjodawców.

Brak gwarancji

API Bungie.net i dane API są dostarczane bez wyraźnych ani dorozumianych gwarancji. Firma Bungie może w każdej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia zmienić, zawiesić lub wyłączyć dowolny aspekt interfejsów API Bungie.net. Dotyczy to m.in. dostępności jakiegokolwiek API Bungie.net dla użytkownika lub dowolnej innej osoby. Firma Bungie może również nakładać limity na pewne funkcje i usługi lub ograniczać dostęp użytkownika do części lub wszystkich interfejsów API Bungie.net bez uprzedzenia i odpowiedzialności.

Ograniczenia użytkowania

Użytkowanie API Bungie.net podlega następującym ograniczeniom:

Wszystkie wywołania kierowane do API Bungie.net muszą korzystać z klucza API Bungie.net („klucz API”) wydanego zatwierdzonemu użytkownikowi.

Użytkownik zgadza się dbać o poufność klucza API i nie udostępniać go stronom trzecim. Upoważnienie do użycia API dotyczy wyłącznie użytkownika. Wszelkie podmioty stowarzyszone lub strony trzecie muszą uzyskać własne upoważnienie do użycia API Bungie.net i własny klucz API.

Aplikacja użytkownika nie może próbować logować się do Bungie.net przy użyciu plików cookie uwierzytelniania HTTP. Obejmuje to próby odtworzenia procesu logowania używanego przez Bungie.net lub aplikacje towarzyszące oraz użycia plików cookie uwierzytelniania wyodrębnionych z sesji użytkownika.

Kopie danych API uzyskanych za pośrednictwem API Bungie.net można zachować wyłącznie do celów dozwolonych na mocy niniejszej licencji. Nie wolno wykorzystywać danych API do celów komercyjnych, o ile nie uzyskano wcześniej pisemnego zezwolenia od firmy Bungie.

Nie wolno w inny sposób reprodukować, modyfikować, rozpowszechniać, dekompilować, dezasemblować ani odtwarzać kodu źródłowego żadnej części API Bungie.net lub danych API.

Nie wolno korzystać z API Bungie.net w sposób, który według wyłącznego osądu i uznania firmy Bungie przekracza rozsądną liczbę żądań, stanowi nadmierne lub niewłaściwe użycie lub inaczej narusza jakąkolwiek część dokumentacji API Bungie.net bądź jest z nią niezgodny.

Nie wolno korzystać z API Bungie.net w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu, który narusza prawo lub przepisy bądź prawa dowolnej osoby, w tym między innymi prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności lub prawa do godności osobistej, ani w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi warunkami.

Zwolnienie z odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo użytkownik zwalnia firmę Bungie i jej podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, członków zarządu, przedstawicieli, licencjodawców, współwłaścicieli marki lub innych partnerów oraz pracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z użycia API Bungie.net i/lub treści użytkownika bądź w jakikolwiek sposób z nim związane, w tym przed odpowiedzialnością lub wydatkami wynikającymi z wszelkich roszczeń, strat, szkód (właściwych i/lub wtórnych), pozwów, wyroków, kosztów procesowych i kosztów obsługi prawnej, bez względu na ich rodzaj lub charakter. Firma Bungie zobowiązuje się do przekazania w dobrej wierze pisemnego zawiadomienia o takim roszczeniu, pozwie lub działaniu.

Strona ta korzysta z plików cookies w celu zapewnienia możliwie najlepszej jakości usługi. Korzystanie z tej strony oznacza, że akceptujesz politykę zawartą w następujących dokumentach: Polityka cookies oraz Polityka prywatności
close