JavaScript is required to use Bungie.net

Varios

Navega una corriente de discusiones aleatorias.
Editado por jj20051: 1/30/2019 2:55:04 AM
4

Napahu ahu salu anzillu

[quote][b]Ahu salu anzillu Mulki mumma Annitu me titi Warkanum ana sepiya Seru mala ditallu Wabula Mul usmi ammelsura damu Apsu mala Mulki Kasdu alme Alani anur Laark ni unmanate eli salmu tiamatu Unmanate sa titi mala sukulutu Quppa unmanate ahu Alani laark ni Annitu me titi Wussura salmu tiamatu ahu Kasadu sidru Qama melammu Ebera guhlu Alani Mul Tabannusi skiaru Nadu ma alani Qamu ma annitu me titi Wabula puhrum Talamu salmu zumru ma gulhu ma titi Tapputu tiamatu Gabbu warkanum titi Barra telel ahu Cacama[/b][/quote]

Publicando en idioma:

 

Pórtate bien. Echa un vistazo a nuestro Código de conducta antes de publicar tu mensaje. Cancelar Editar Crear escuadra Publicar

Ver el resto del tema
No se te permite acceder a este contenido.
;
preload icon
preload icon
preload icon