JavaScript is required to use Bungie.net

Clan Recruitment

Look for Clans or seek new members.
4/17/2019 7:41:04 PM
0

Searching for a Dutch PSN clan

Moi, Because im dutch! Ik zoek een clan die nog actief is op de PSN en nog enige Raid runs of andere activiteiten bij langs gaat. Ik speel sinds Oryx zijn gezicht liet zien in Destiny 1. Dit voornamelijk op de Xbox. Sind kort weer de smaak te pakken op de PSN en mijn handen jeuken naar de nieuwe raids die ik nog niet heb mogen voltooien.

Posting in language:

 

Play nice. Take a minute to review our Code of Conduct before submitting your post. Cancel Edit Create Fireteam Post

You are not allowed to view this content.
;
preload icon
preload icon
preload icon